AKTUALITY

 

Výzva biskupů Čech, Moravy a Slezska k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu:

Milé sestry a milí bratři,

blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost.

Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací.

Pán Ježíš o svých následovnících říká, že jsou "solí země" (Mt 5,13). Vyberme tedy pozorně ty, kteří chtějí být touto solí i v širším společenství národů a států, jehož jsme už dvacet let součástí. Zvolme si zástupce, kteří jsou připraveni nás reprezentovat a hájit přitom principy, které chceme do tohoto světa vnášet i v prostoru Evropské unie. Postarejme se svou účastí ve volbách do Evropského parlamentu, aby i tam nadále hlas křesťanů zazníval. Zvolené poslance pak doprovázejme svými modlitbami.

K dobré volbě vám žehnají

Biskupové české a moravské církevní provincie

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

(přečtěte v rámci bohoslužeb 6. neděle v mezidobí, 11. února 2024)

Drazí bratři a sestry,

dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem nést kříž, pak vyprošujeme nejen sílu k jeho nesení, ale i vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem. Při této příležitosti také děkujeme všem, kteří se o nemocné starají, kteří jim s láskou pomáhají, a připomínáme slova papeže Františka z poselství k dnešnímu dni nemocných: "Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života."

Myslíme však i na svět, který je nemocný válkou. Už řadu měsíců se modlíme za mír na Ukrajině a ve Svaté zemi, ale válkou trpí i řada zemí v Africe a stále přibývá zemí, kde jsou křesťané pro svou víru pronásledováni, zabíjeni či vězněni. Jenom proto, že my žijeme v krásné zemi v míru a ve svobodě, si nesmíme myslet, že jsme lepší než ti, kteří trpí, nebo že nás se utrpení netýká. K uzdravování světa může přispět i každý z nás jak modlitbou, tak i proměnou sebe sama. Podle příkladu malomocného z dnešního evangelia můžeme volat k Pánu Ježíši jménem svým i jménem nemocného světa: "Chceš-li, můžeš mě očistit."

Na Popeleční středu začneme čtyřicetidenní přípravu na Velikonoce, vstoupíme do postní doby. Je to veliká příležitost pro nás i pro celý svět. Bůh nás volá k obrácení, k tomu, abychom začali myslet jinak než dosud. Každého z nás Bůh povolal mezi své přátele a dědice Božího království. Ve křtu nám dal účast na svém životě. Je na nás, abychom už dnes a tady žili životem Božích dětí. Abychom umocnili své modlitby za pokoj ve světě, přijměme postní dobu jako mimořádné pozvání a rozhodněme se žít 40 dní pro Pána. Nejde o žádné smutné trápení, ale o skvělou příležitost k mimořádné zkušenosti s Bohem, který naplňuje radostí a pokojem srdce, která se mu otevřou.

Chceme-li opravdu přispět k míru mezi lidmi, dejme Bohu k dispozici své uši i svůj čas a naslouchejme druhým lidem, zvláště těm nejbližším v rodině či v sousedství, ve škole nebo na pracovišti. Naslouchejme druhým s takovou láskou, aby pocítili blízkost a zájem samotného Boha v nás. Nejsme všemohoucí a nemůžeme plnit všechna jejich přání či vyřešit jejich problémy, ale vždy můžeme nabídnout slovo povzbuzení a potěšit, někdy i konkrétně pomoci. Zapojme svou tvůrčí vynalézavost a hledejme možnosti domluvy a spolupráce.

Některé naše vztahy jsou zatíženy zraněním. Udělejme první krok k jejich uzdravení tím, že odpustíme, aniž bychom čekali, až se druhý omluví. Sami jsme přece zakusili, že nám Bůh odpustil daleko víc, než jsme si zasloužili.

Nehledejme na druhých chyby, ale to krásné, čím je Bůh obdaroval, a to dobré, co oni s jeho pomocí dokázali. Nepodílejme se na všudypřítomné kritice a nespokojeném nadávání. Když to někdy nezvládneme, začněme prostě znovu. Postní doba je dobou tréninku a dobrý trénink nás osvobodí od mnoha pout, které nám dřív kazily život. Někdo podléhal těžkým zlozvykům, nebo byl dokonce závislý na alkoholu či drogách, automatech, počítačových hrách nebo pornografii. Čtyřicet dní prožitých s Ježíšem nabízí radost, a snaha dávat se mu k dispozici, aby skrze nás uzdravoval a budovat krásné vztahy, nás natolik vtáhne a zaujme, že se snadněji zbavíme pout. Zapojme do našeho úsilí i děti.

Kdybychom dovedli v postní době žít úplně bez těchto věcí, a to i v případě, že nás nespoutávají, mohli bychom lidsky i duchovně vyrůst a dobře se připravit na prožití velikonoční radosti z Kristova vítězství. Ta velikonoční radost pak vzroste o radost z řady vítězství a uzdravení, které jsme nechali udělat Boha skrze nás.

Když ke svým modlitbám za konec válek a konec pronásledování křesťanů přidáme své sebeovládání a budeme spolupracovat s Bohem na uzdravení světa kolem nás, ukážeme, že své modlitby myslíme vážně. Prokáže se, že nejde jen o slova, ale že jsme ve svých modlitbách přítomni celí i se svými námahami a nasazením.

Děkujeme všem, kteří přijmou naši výzvu a spolu a s námi se zapojí do společného díla za uzdravení světa a vítězství Boží lásky. Kéž nám Bůh pomůže a dá potřebnou opravdovost a vytrvalost.

Všem ze srdce žehnají

Vaši čeští a moravští biskupovéVideolist

Upozorˇňujeme na videolist brněnské diecéze s názvem "AŽNAVĚKY", jehož prostřednictvím se chce biskup s našimi věřícími, farníky a diecézany potkávat pravidelně (asi 3x do roka). Jeho cílem je informovat krátkou atraktivní formou o tom, co se v naší diecézi děje a více tak posílit sepětí velké diecézní rodiny. První díl videolistu naleznete již tuto neděli na webových stránkách, Facebooku a Youtube kanále biskupství.Betlémské světlo

Na konci adventní bohoslužby v neděli 17.12.2023 nám skauti přinesou Betlémské světlo.

Halloween a křesťanství

Doporučuji k přečtení článek otce Vojtěcha Kodeta Děti, rodiče a Halloween.


Katoličtí křesťané v Gaze

Farář z Gazy: Z našeho kostela je nyní uprchlický tábor, papež nám denně telefonuje

Farář katolického kostela v Gaze, otec Gabriele Romanelli, vypráví, jak katolíci i pravoslavní, staří lidé i děti prožívají dramatickou situaci, v níž neztrácejí naději. "Jsou jako první křesťané: všechno dělají společně a sdílejí lásku. Děkují papeži za jeho blízkost: Volá nám téměř každé odpoledne".

Federico Piana – Vatican News

Kostel Svaté rodiny je snad jediným místem v Gaze, kde se zdá, že naděje nebyla bombami vymazána. Abyste to pochopili, stačí si poslechnout vyprávění otce Gabriele Romanelliho, faráře jediného latinského kostela ve městě na palestinských územích, které izraelské nálety srazily na kolena. Když tento kněz prozradí, že ve zdech kostela našlo pohostinství 700 lidí, srdce vydechne úlevou, přestože situace zůstává dramatická, pásmo je stále hermeticky uzavřené a více než dva miliony lidí jsou bez vody, potravin, léků a paliva. "Po bombovém útoku před čtyřmi dny, který se týkal řeckého pravoslavného kostela v Gaze a vyžádal si 18 mrtvých, přišlo do naší farnosti mnohem více křesťanských uprchlíků", říká otec Romanelli. A dodává detail, který není bezvýznamný: "Je u nás také 54 dětí v péči sester Matky Terezy a ty, které mají také fyzické potíže, potřebují zvláštní péči".

Řeholníci zůstali nablízku uprchlíkům

V této farnosti, která se centrem církve v Gaze do té míry, že latinský patriarcha Jeruzaléma, kardinál Pierbattista Pizzaballa, poskytl izraelským úřadům přesné souřadnice jejich budov, aby se předešlo obrovským tragédiím, sídlí také všechny řeholní komunity. "Všichni řeholníci", vysvětluje farář kostela Svaté rodiny, "se rozhodli zůstat, aby byli uprchlíkům nablízku. Jsou si vědomi rizika, kterému se vystavují, protože zde není žádné bezpečné místo. Izraelská armáda nás opakovaně žádala, abychom opustili sever pásma Gazy: říkali nám, že máme jít na jih, ale i ten je bombardován".

Prvenství lásky

Otec Romanelli říká, že nyní se farnost podobá komunitě prvních Ježíšových učedníků. "Všechno děláme společně, modlíme se a snažíme se žít lásku tím, že rozdáváme věci, které máme". Když se ptáme, jaké jsou nejnaléhavější potřeby, bez váhání odpoví: "První věcí je modlitba. Musíme se modlit a přimět lidi, aby se modlili tím, že budou přinášet oběti za ukončení války. A pak samozřejmě základní potřeby, protože chybí opravdu všechno".

Sjednoceni v modlitbě se světem

Zítra, 27. října, kdy se koná Den modliteb, půstu a pokání za mír svolaný papežem Františkem, bude modlitba z farnosti Svaté rodiny stoupat k nebi silněji než kdy jindy. Protože tito trpící muži, ženy a děti již každý den pozvedají své volání k Bohu, vypráví o. Romanelli: "Vstávají brzy ráno a v osm hodin ráno připravují kostel na první mši svatou. Poté se rozděleni do skupin celý den modlí růženec, zatímco odpoledne je věnováno adoraci Nejsvětější svátosti a slavení druhé mše svaté. Mimořádné je, že se účastní všichni: katolíci i pravoslavní".

Papež denně telefonuje

Otec Romanelli ještě jednou děkuje papeži za jeho stálou blízkost. "Volá nám téměř každé odpoledne. Volá mně, a když mě nemůže najít, volá na farnost. Je to velké znamení velkorysosti, dobroty. Víme, že je blízko všem obyvatelům bez rozdílu".

26. října 2023, 16:36

https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2023-10/farar-z-gazy-z-naseho-kostela-je-nyni-uprchlicky-tabor-papez-n.html


Jak mluvit s dětmi o sexu

Organizace CENAP (Centrum naděje a pomoci) nabízí vzdělávací kurz na téma Jak mluvit s dětmi o sexu, který je určen všem rodičům i prarodičům dětí předškolního a mladšího školního věku. Termín on-line přenosu: 20. 6. 2023 v 19:00–20:30. Více informací zde.


Svátost smíření před Velikonocemi

Telč: v sobotu 1.4. od 15 do 18 hodin

Volfířov: v neděli 2.4. od 9.30 do 10.30 hodin

Dačice: v neděli 2.4. od 14 do 17 hodin

Kostelní Vydří: pondělí, středa, pátek od 17.30 do 17.50 hodin; neděle od 7.30 do 8.00; první sobota 1.4. od 16 do 17 hodin


První svaté přijímání

Setkání rodičů, kteří chtějí, aby jejich dítě v letošním školním roce přistoupilo k prvnímu svatému přijímání, bude ve středu 29.3.2023 v 19 hodin v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří.


Popeleční středa a začátek postní doby připadá letos na středu 22. února 2023. Při mši svaté, která bude v kostele v 18 hodin, se bude udělovat popelec. Tento den (podobně jako Velký pátek) je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let.


Úmrtí Benedikta XVI.

V sobotu 31.12.2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Pamatujme na něho v modlitbě. Více zde.Betlémské světlo

O 4. neděli adventní v neděli 18.12.2022 nám skauti na konci bohoslužby přinesou betlémské světlo.


Nový biskup převezme vedení diecéze

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.

Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

A ještě organizační informace: příjezd na Petrov autem nebude v tento možný.


SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA KE JMENOVÁNÍ JEHO NÁSTUPCE

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě,

je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci vyzval vás všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a gene­rálního vikáře.

Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let, která jsem s vámi a pro vás mohl ve službě brněnského diecézního biskupa prožít.

Celý život jsem prosil Pána, abych se stal jeho darem pro druhé. A stále jsem cítil, jak On obdarovával mne. Vždy jsem byl šťastný, že mne povolal do své služby, a prosil jsem ho, aby takovou radost poznalo co nejvíc lidí. Znovu a znovu jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely všechny kříže služby svou hrozivost a tíhu. Dokonce i tehdy, kdy mne Bůh obdarovával i tím, co mně bral.

Jako váš biskup jsem se snažil - při zachování co největší možné svobody - umožňovat kněžím i ostatním lidem, aby všemi svými dary a možnostmi byli dobrým a tvárným "stavebním materiálem" Ducha Svatého. Naše církevní společenství jsem vnímal jako širokou řeku, ohraničenou pravým a levým břehem, a mým přáním bylo, aby se na žádné straně ze svých břehů nevylévala.

Vnímal jsem a stále vnímám vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. Je vás tolik, kterým bych chtěl s vděčností poděkovat. Za to, čím jste mně pomáhali v životě, v kněžství a později v péči o diecézi. Jmenovitě to ale není možné. Proto aspoň takto děkuji všem, které jsem měl možnost poznat osobně, a rovněž děkuji vám, kteří jste ve své starosti o církev a moji biskup­skou službu zůstali ve skrytosti. Ať vám Bůh vše mnohonásobně odplatí. A omlouvám se všem, které jsem zklamal, zranil nebo nenaplnil jejich očekávání.

Co se mnou bude dál? Biskup neodchází do penze. Biskup předává úřad. Proto chci být k dis­pozici svému nástupci ve všem tom, co on uzná za vhodné a prospěšné pro naši diecézi.

Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal otec biskup Pavel Konzbul, a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypa­dat neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách.

Celé brněnské diecézi i každému z vás přeji slovy proroka Nehemiáše, aby "radost z Hospodina byla vaší silou".*

Tak jako v předcházejících dvaatřiceti letech, zůstáváte nadále v mých každodenních modlit­bách.

Ze srdce žehná

emeritní biskup Vojtěch
apoštolský administrátor


Svatořečení Tita Brandsmy

V neděli 15.5.2022 je svatořečen TITUS BRANDSMA, karmelitán a mučedník. Více informací a živý přenos ze svatořečení www.karmel.cz


Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních společenstvích po celém světě.

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu.

V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března 2022 v 19.00 hodin.

V modlitbě s vámi všemi spojený

Váš biskup Vojtěch


Mimořádná kostelní sbírka

V neděli 27. června 2021 se koná MIMOŘÁDNÁ KOSTELNÍ SBÍRKA NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝM PŘÍRODNÍ KATASTROFOU NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ. Přispět lze také přes portál Donátor.cz: https://donator.cz/donator/hodoninsko

*

Děkuji vám všem za vaši finanční pomoc i modlitby.

Váš biskup VojtěchPronásledování křesťanů

Šestá neděle velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Informace k pronásledování křesťanů najdete na webových stránkách organizací, které monitorují situaci pronásledovaných křesťanů např. Hlas můčedníků nebo Mezinárodní křesťanská solidarita.Dopis předsedy ČBK ze dne 27.10.2020 k nekonání veřejných bohoslužeb naleznete zde.


Papež František povzbuzuje, abychom se v měsíci květnu modlili doma společně růženec. Nabízí, abychom na závěr modlitby růžence přidali jednu z modliteb k Panně Marii, které reflektují současnou koronavirovou situaci. List papeže s modlitbami zde.


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha Cikrleho s pobožností "Cestou světla" je zde.


Veřejné bohoslužby je možné slavit od 11.5. v počtu 100 osob a od 25.5. v počtu 300 osob  za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

Na žádost brněnského biskupa má být čten při nejbližší bohoslužbě (v lednu 2020) list olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera (z listopadu 2019) ve věci různých duchovních společenstvích, které nejsou v jednotě s katolickou církví.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky